Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 438 k‘yˇ 3c 上聲