Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 515 p‘aj´ 2b 平聲陽 𥱼