Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1492 ts‘im 1a 平聲陰