Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1157 kjaă 1a 平聲陰