Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1073 t‘uă 1a 平聲陰