Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1132 tsuă` 4d 去聲