Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1181 faă´ 2b‘ 入聲作平聲