Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 563 taj` 4d 去聲