Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 622 rin´ 2b 平聲陽