Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 423 3c 上聲