Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 206 rr` 4d 去聲