Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 412 ryˇ 3c 上聲