Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1216 tʂaă` 4d 去聲