Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1378 piŋ` 4d 去聲