Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 341 ʂi` 4d 去聲