Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 921 aw 1a 平聲陰 𤏶