Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1251 syă´ 2b‘ 入聲作平聲