Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1109 xǝ㡠3c 上聲