Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 13 k‘juŋ 1a 平聲陰 𩑭