Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1497 im´ 2b 平聲陽 𩂢