Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 503 jaj 1a 平聲陰 𢰇