Yunjing Concordance

Yunjing

韻鏡

外轉笫十三開

𢓬
𢰇
西
𨦂
𠯋
𠱡
𢓬
𢰇
西
𨦂
𠯋
𠱡
𢓬
𢰇
西
𨦂
𠯋
𠱡
𪒴
𤗏
𡜊
𩂢
谿
𦗐
𦤧
𪒴
𤗏
𡜊
𩂢
谿
𦗐
𦤧
𪒴
𤗏
𡜊
𩂢
谿
𦗐
𦤧
loj
hoj
xoj
oj
soj
dzoj
tshoj
tsoj
lɛj
hɛj
xɛj
ɛj
srɛj
dzrɛj
tsrhɛj
tsrɛj
ɛj
tshyoj
nyej
lej
hej
xej
ej
sej
dzej
tshej
tsej
nyojX
lojX
jojX
hojX
xojX
ojX
dzojX
tshojX
tsojX
hɛjX
ɛjX
tshyojX
lejX
jojX
hejX
ejX
sejX
dzejX
tshejX
tsejX
lojH
hojH
xojH
ojH
sojH
dzojH
dzojH
tsojH
hæjH
xæjH
æjH
srjejH
tsræjH
ljejH
dzyejH
syejH
tshyejH
tsyejH
lejH
hejH
ejH
sejH
dzejH
tshejH
tsejH
hɛɨH
xɛɨH
ɛɨH
srɛɨH
dzrɛɨH
tsrhɛɨH
loj
hoj
xoj
oj
soj
dzoj
tshoj
tsoj
lɛj
hɛj
xɛj
ɛj
srɛj
dzrɛj
tsrhɛj
tsrɛj
ɛj
tshyoj
nyej
lej
hej
xej
ej
sej
dzej
tshej
tsej
nyojX
lojX
jojX
hojX
xojX
ojX
dzojX
tshojX
tsojX
hɛjX
ɛjX
tshyojX
lejX
jojX
hejX
ejX
sejX
dzejX
tshejX
tsejX
lojH
hojH
xojH
ojH
sojH
dzojH
dzojH
tsojH
hæjH
xæjH
æjH
srjejH
tsræjH
ljejH
dzyejH
syejH
tshyejH
tsyejH
lejH
hejH
ejH
sejH
dzejH
tshejH
tsejH
hɛɨH
xɛɨH
ɛɨH
srɛɨH
dzrɛɨH
tsrhɛɨH
loj
hoj
xoj
oj
soj
dzoj
tshoj
tsoj
lɛj
hɛj
xɛj
ɛj
srɛj
dzrɛj
tsrhɛj
tsrɛj
ɛj
tshyoj
nyej
lej
hej
xej
ej
sej
dzej
tshej
tsej
nyojX
lojX
jojX
hojX
xojX
ojX
dzojX
tshojX
tsojX
hɛjX
ɛjX
tshyojX
lejX
jojX
hejX
ejX
sejX
dzejX
tshejX
tsejX
lojH
hojH
xojH
ojH
sojH
dzojH
dzojH
tsojH
hæjH
xæjH
æjH
srjejH
tsræjH
ljejH
dzyejH
syejH
tshyejH
tsyejH
lejH
hejH
ejH
sejH
dzejH
tshejH
tsejH
hɛɨH
xɛɨH
ɛɨH
srɛɨH
dzrɛɨH
tsrhɛɨH
ngoj
khoj
koj
noj
doj
thoj
toj
boj
phoj
ngɛj
khɛj
kɛj
nrɛj
trhɛj
trɛj
mɛj
bɛj
ngej
khej
kej
nej
dej
thej
tej
mej
bej
phej
pej
khojX
kojX
nojX
dojX
thojX
tojX
mojX
bojX
pojX
ngɛjX
khɛjX
ngejX
khejX
nejX
dejX
thejX
tejX
mejX
bejX
phejX
pejX
ngojH
khojH
kojH
nojH
dojH
thojH
tojH
mojH
ngæjH
trhwɛjH
kæjH
nræjH
trhɛjH
ngjejH
dzywejH
khjejH
drjejH
drjwejH
trjejH
ngejH
khejH
kejH
njejH
dejH
thejH
tejH
mejH
bejH
phejH
pejH
kɛɨH
drɛɨH
trhɛɨH
ngoj
khoj
koj
noj
doj
thoj
toj
boj
phoj
ngɛj
khɛj
kɛj
nrɛj
trhɛj
trɛj
mɛj
bɛj
ngej
khej
kej
nej
dej
thej
tej
mej
bej
phej
pej
khojX
kojX
nojX
dojX
thojX
tojX
mojX
bojX
pojX
ngɛjX
khɛjX
ngejX
khejX
nejX
dejX
thejX
tejX
mejX
bejX
phejX
pejX
ngojH
khojH
kojH
nojH
dojH
thojH
tojH
mojH
ngæjH
trhwɛjH
kæjH
nræjH
trhɛjH
ngjejH
dzywejH
khjejH
drjejH
drjwejH
trjejH
ngejH
khejH
kejH
njejH
dejH
thejH
tejH
mejH
bejH
phejH
pejH
kɛɨH
drɛɨH
trhɛɨH
ngoj
khoj
koj
noj
doj
thoj
toj
boj
phoj
ngɛj
khɛj
kɛj
nrɛj
trhɛj
trɛj
mɛj
bɛj
ngej
khej
kej
nej
dej
thej
tej
mej
bej
phej
pej
khojX
kojX
nojX
dojX
thojX
tojX
mojX
bojX
pojX
ngɛjX
khɛjX
ngejX
khejX
nejX
dejX
thejX
tejX
mejX
bejX
phejX
pejX
ngojH
khojH
kojH
nojH
dojH
thojH
tojH
mojH
ngæjH
trhwɛjH
kæjH
nræjH
trhɛjH
ngjejH
dzywejH
khjejH
drjejH
drjwejH
trjejH
ngejH
khejH
kejH
njejH
dejH
thejH
tejH
mejH
bejH
phejH
pejH
kɛɨH
drɛɨH
trhɛɨH
𢓬
𢰇
西
𨦂
𠯋
𠱡
𢓬
𢰇
西
𨦂
𠯋
𠱡
𢓬
𢰇
西
𨦂
𠯋
𠱡
𪒴
𤗏
𡜊
𩂢
谿
𦗐
𦤧
𪒴
𤗏
𡜊
𩂢
谿
𦗐
𦤧
𪒴
𤗏
𡜊
𩂢
谿
𦗐
𦤧
laj
xɦaj
xaj
ʔaj
saj
tsɦaj
ts‘aj
tsaj
laaj
xɦjaaj
xjaaj
ʔjaaj
ʂaaj
tʂɦaaj
tʂ‘aaj
tʂaaj
ʔiaj
tʂ‘iaj
raj
liaj
xɦjiaj
xjiaj
ʔjiaj
siaj
tsɦiaj
ts‘iaj
tsiaj
raj´
laj´
aj´
xɦaj´
xaj´
ʔaj´
tsɦaj´
ts‘aj´
tsaj´
laaj´
xɦjaaj´
ʔjaaj´
ʂɦiaj´
tʂ‘iaj´
liaj´
jiaj´
xɦjiaj´
ʔjiaj´
siaj´
tsɦiaj´
ts‘iaj´
tsiaj´
laj`
xɦaj`
xaj`
ʔaj`
saj`
tsɦaj`
ts‘aj`
tsaj`
xɦjaaj`
xjaaj`
ʔjaaj`
ʂaaj`
tʂ‘aaj`
tʂaaj`
liaj`
xiaj`
ʂɦiaj`
ʂiaj`
tʂ‘iaj`
tʂiaj`
liaj`
xɦjiaj`
ʔjiaj`
siaj`
tsɦiaj`
ts‘iaj`
tsiaj`
xɦjaaj
xjaaj
ʔjaaj
ʂaaj
tʂɦaaj
tʂ‘aaj
laj
xɦaj
xaj
ʔaj
saj
tsɦaj
ts‘aj
tsaj
laaj
xɦjaaj
xjaaj
ʔjaaj
ʂaaj
tʂɦaaj
tʂ‘aaj
tʂaaj
ʔiaj
tʂ‘iaj
raj
liaj
xɦjiaj
xjiaj
ʔjiaj
siaj
tsɦiaj
ts‘iaj
tsiaj
raj´
laj´
aj´
xɦaj´
xaj´
ʔaj´
tsɦaj´
ts‘aj´
tsaj´
laaj´
xɦjaaj´
ʔjaaj´
ʂɦiaj´
tʂ‘iaj´
liaj´
jiaj´
xɦjiaj´
ʔjiaj´
siaj´
tsɦiaj´
ts‘iaj´
tsiaj´
laj`
xɦaj`
xaj`
ʔaj`
saj`
tsɦaj`
ts‘aj`
tsaj`
xɦjaaj`
xjaaj`
ʔjaaj`
ʂaaj`
tʂ‘aaj`
tʂaaj`
liaj`
xiaj`
ʂɦiaj`
ʂiaj`
tʂ‘iaj`
tʂiaj`
liaj`
xɦjiaj`
ʔjiaj`
siaj`
tsɦiaj`
ts‘iaj`
tsiaj`
xɦjaaj
xjaaj
ʔjaaj
ʂaaj
tʂɦaaj
tʂ‘aaj
laj
xɦaj
xaj
ʔaj
saj
tsɦaj
ts‘aj
tsaj
laaj
xɦjaaj
xjaaj
ʔjaaj
ʂaaj
tʂɦaaj
tʂ‘aaj
tʂaaj
ʔiaj
tʂ‘iaj
raj
liaj
xɦjiaj
xjiaj
ʔjiaj
siaj
tsɦiaj
ts‘iaj
tsiaj
raj´
laj´
aj´
xɦaj´
xaj´
ʔaj´
tsɦaj´
ts‘aj´
tsaj´
laaj´
xɦjaaj´
ʔjaaj´
ʂɦiaj´
tʂ‘iaj´
liaj´
jiaj´
xɦjiaj´
ʔjiaj´
siaj´
tsɦiaj´
ts‘iaj´
tsiaj´
laj`
xɦaj`
xaj`
ʔaj`
saj`
tsɦaj`
ts‘aj`
tsaj`
xɦjaaj`
xjaaj`
ʔjaaj`
ʂaaj`
tʂ‘aaj`
tʂaaj`
liaj`
xiaj`
ʂɦiaj`
ʂiaj`
tʂ‘iaj`
tʂiaj`
liaj`
xɦjiaj`
ʔjiaj`
siaj`
tsɦiaj`
ts‘iaj`
tsiaj`
xɦjaaj
xjaaj
ʔjaaj
ʂaaj
tʂɦaaj
tʂ‘aaj
ŋaj
k‘aj
kaj
naj
tɦaj
t‘aj
taj
pɦaj
p‘aj
ŋjaaj
k‘jaaj
kjaaj
nraaj
tr‘aaj
traaj
maaj
pɦaaj
ŋjiaj
k‘jiaj
kjiaj
niaj
tɦiaj
t‘iaj
tiaj
mjiaj
pɦjiaj
p‘jiaj
pjiaj
k‘aj´
kaj´
naj´
tɦaj´
t‘aj´
taj´
maj´
pɦaj´
p‘aj´
paj´
ŋjaaj´
k‘jaaj´
kjaaj´
pɦaaj´
ŋjiaj´
k‘jiaj´
niaj´
tɦiaj´
t‘iaj´
tiaj´
mjiaj´
pɦjiaj´
p‘jiaj´
pjiaj´
ŋaj`
kɦaj`
k‘aj`
kaj`
naj`
tɦaj`
t‘aj`
taj`
maj`
p‘aj`
ŋjaaj`
k‘jaaj`
kjaaj`
nraaj`
tr‘aaj`
paaj`
ŋiaj`
kɦiaj`
k‘iaj`
kiaj`
trɦiaj`
tr‘iaj`
triaj`
ŋjiaj`
k‘jiaj`
kjiaj`
niaj`
tɦiaj`
t‘iaj`
tiaj`
mjiaj`
pɦjiaj`
p‘jiaj`
pjiaj`
kjaaj
trɦaaj
tr‘aaj
ŋaj
k‘aj
kaj
naj
tɦaj
t‘aj
taj
pɦaj
p‘aj
ŋjaaj
k‘jaaj
kjaaj
nraaj
tr‘aaj
traaj
maaj
pɦaaj
ŋjiaj
k‘jiaj
kjiaj
niaj
tɦiaj
t‘iaj
tiaj
mjiaj
pɦjiaj
p‘jiaj
pjiaj
k‘aj´
kaj´
naj´
tɦaj´
t‘aj´
taj´
maj´
pɦaj´
p‘aj´
paj´
ŋjaaj´
k‘jaaj´
kjaaj´
pɦaaj´
ŋjiaj´
k‘jiaj´
niaj´
tɦiaj´
t‘iaj´
tiaj´
mjiaj´
pɦjiaj´
p‘jiaj´
pjiaj´
ŋaj`
kɦaj`
k‘aj`
kaj`
naj`
tɦaj`
t‘aj`
taj`
maj`
p‘aj`
ŋjaaj`
k‘jaaj`
kjaaj`
nraaj`
tr‘aaj`
paaj`
ŋiaj`
kɦiaj`
k‘iaj`
kiaj`
trɦiaj`
tr‘iaj`
triaj`
ŋjiaj`
k‘jiaj`
kjiaj`
niaj`
tɦiaj`
t‘iaj`
tiaj`
mjiaj`
pɦjiaj`
p‘jiaj`
pjiaj`
kjaaj
trɦaaj
tr‘aaj
ŋaj
k‘aj
kaj
naj
tɦaj
t‘aj
taj
pɦaj
p‘aj
ŋjaaj
k‘jaaj
kjaaj
nraaj
tr‘aaj
traaj
maaj
pɦaaj
ŋjiaj
k‘jiaj
kjiaj
niaj
tɦiaj
t‘iaj
tiaj
mjiaj
pɦjiaj
p‘jiaj
pjiaj
k‘aj´
kaj´
naj´
tɦaj´
t‘aj´
taj´
maj´
pɦaj´
p‘aj´
paj´
ŋjaaj´
k‘jaaj´
kjaaj´
pɦaaj´
ŋjiaj´
k‘jiaj´
niaj´
tɦiaj´
t‘iaj´
tiaj´
mjiaj´
pɦjiaj´
p‘jiaj´
pjiaj´
ŋaj`
kɦaj`
k‘aj`
kaj`
naj`
tɦaj`
t‘aj`
taj`
maj`
p‘aj`
ŋjaaj`
k‘jaaj`
kjaaj`
nraaj`
tr‘aaj`
paaj`
ŋiaj`
kɦiaj`
k‘iaj`
kiaj`
trɦiaj`
tr‘iaj`
triaj`
ŋjiaj`
k‘jiaj`
kjiaj`
niaj`
tɦiaj`
t‘iaj`
tiaj`
mjiaj`
pɦjiaj`
p‘jiaj`
pjiaj`
kjaaj
trɦaaj
tr‘aaj
𢓬
𢰇
西
𨦂
𠯋
𠱡
𢓬
𢰇
西
𨦂
𠯋
𠱡