Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
yu2
yu3
yu4
jyu4
jyu5
jyu6
jo
joH
joX
[(r)j]a
[j]as
[j]aʔ
yu4
joH
yu2
jyu4
jo
[(r)j]a
xu4
zeoi6
zjoX
[zj]aʔ
yu2
jyu4
jo
[(r)j]a
yu2
jyu4
jo
joH
joX
[(r)j]a
[j]as
[j]aʔ
xu4
yu4
jyu6
zeoi6
jo
joH
joX
sjo
zjoX
[(r)j]a
[j]as
[j]aʔ
[sj]a
[zj]aʔ
yu4
jyu5
joH
yu4
jyu6
jo
joH
[(r)j]a
[j]as
yu2
yu3
zyu5
jo
joX
yu2
yu4
jyu4
jyu5
jo
joH
[(r)j]a
[j]as
xu4
yu3
jyu4
zeoi6
zjoX
𨣦
zeoi6
zjoX
ju3
geoi2
kjoX
[k(r)j]aʔ
輿
yu2
yu4
jyu4
jo
joH
[(r)j]a
[j]as
xing1
xing4
hing1
hing3
xing
xingH
[hngw(r)j]ɨng
[hngw(r)j]ɨngs
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
yu2
yu3
yu4
kyˇ
jyu4
jyu5
jyu6
jiă`
jiă´
jɨă
jɨăʰ
jɨăˀ
[ɣ]àɣ
[ɣj]àɣă
[ɣj]àɣʃ
yu4
jiă`
jɨăʰ
yu2
jyu4
jɨă
[ɣ]àɣ
xu4
zeoi6
sɦiă´
zɨăˀ
[ɣ‑ɣj]àɣă
yu2
jyu4
jɨă
[ɣ]àɣ
yu2
jyu4
jiă`
jiă´
jɨă
jɨăʰ
jɨăˀ
[ɣ]àɣ
[ɣj]àɣă
[ɣj]àɣʃ
xu4
yu4
jyu6
zeoi6
jiă`
jiă´
siă
sɦiă´
jɨă
jɨăʰ
jɨăˀ
sɨă
zɨăˀ
[sj]àɣ
[ɣ]àɣ
[ɣj]àɣă
[ɣj]àɣʃ
[ɣ‑ɣj]àɣă
yu4
jyu5
jiă`
jɨăʰ
yu4
y`
jyu6
jiă`
jɨă
jɨăʰ
[ɣ]àɣ
[ɣj]àɣʃ
yu2
yu3
zyu5
jiă´
jɨă
jɨăˀ
yu2
yu4
jyu4
jyu5
jiă`
jɨă
jɨăʰ
[ɣ]àɣ
[ɣj]àɣʃ
xu4
yu3
syˇ
jyu4
zeoi6
sɦiă´
zɨăˀ
𨣦
zeoi6
sɦiă´
zɨăˀ
ju3
geoi2
kiă´
kɨăˀ
[kw]àɣă
輿
yu2
yu4
jyu4
jiă`
jɨă
jɨăʰ
[ɣ]àɣ
[ɣj]àɣʃ
xing1
xing4
xiŋ
xiŋ`
hing1
hing3
xiăŋ
xiăŋ`
xiŋ
xiŋʰ
[mx]ə̀ŋ
[mx]ə̀ŋʃ
Mandarin Cantonese MCK OCK
yu2
yu3
yu4
jyu4
jyu5
jyu6
i̯wo1
i̯wo2
i̯wo3
zi̯o1
zi̯o2
zi̯o3
yu4
i̯wo3
yu2
jyu4
i̯wo1
zi̯o1
xu4
zeoi6
zi̯wo2
zi̯o2
yu2
jyu4
i̯wo1
zi̯o1
yu2
jyu4
i̯wo1
i̯wo2
i̯wo3
zi̯o1
zi̯o2
zi̯o3
xu4
yu4
jyu6
zeoi6
i̯wo1
i̯wo2
i̯wo3
si̯wo1
zi̯wo2
si̯o1
zi̯o1
zi̯o2
zi̯o2
zi̯o3
yu4
jyu5
i̯wo3
yu4
jyu6
i̯wo1
i̯wo3
zi̯o1
zi̯o3
yu2
yu3
zyu5
i̯wo1
i̯wo2
yu2
yu4
jyu4
jyu5
i̯wo1
i̯wo3
zi̯o1
zi̯o3
xu4
yu3
jyu4
zeoi6
zi̯wo2
𨣦
zeoi6
zi̯wo2
ju3
geoi2
ki̯wo2
ki̯o2
輿
yu2
yu4
jyu4
i̯wo1
i̯wo3
zi̯o1
zi̯o3
xing1
xing4
hing1
hing3
χi̯ǝng1
χi̯ǝng3
χi̯ǝng1
χi̯ǝng3