Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
sao4
co3
cou3
sawH
[w]aws
zao4
cou3
sawH
cao3
co3
cou2
tshawX
[w]awʔ
sao4
zao4
cou3
sawX
[snwj]awʔ
zao4
cou3
tsawH
[w]aws
qiao1
sao1
zao3
ciu1
sou1
tiu1
zou2
saw
tsawX
[snwj]awʔ
[w]aw
zao3
zou2
tsawX
[w]awʔ
cao1
zao3
cou3
zou2
tsawX
[snwj]awʔ
zao3
zou2
tsawX
[snw]awʔ
cao1
cao4
cou1
cou3
suwX
tshaw
tshawH
[snrj]oʔ
[snw]aw
[snwj]aws
cao1
cao4
cou3
tshawH
zao4
cou3
sawH
[snwj]aws
sao1
sao4
sou1
sou3
saw
[snwj]aw
qiao1
dzaw
tshjew
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
sao4
co3
cou3
saw`
sawʰ
[sw]áwʃ
zao4
saw`
cou3
saw`
sawʰ
cao3
tsaw`
co3
cou2
ts‘aw´
ts‘awˀ
[s‑sw]áwă
sao4
zao4
saw`
cou3
saw´
sawˀ
[sw]áwă
zao4
tsaw`
cou3
tsaw`
tsawʰ
[kwj]áwʃ
qiao1
sao1
zao3
ciu1
sou1
tiu1
zou2
saw
tsaw´
saw
tsawˀ
[kwj]áwă
[sw]áw
zao3
tawˇ
zou2
tsaw´
tsawˀ
[kwj]áwă
cao1
zao3
tawˇ
cou3
zou2
tsaw´
tsawˀ
[kwj]áwă
zao3
tawˇ
zou2
tsaw´
tsawˀ
[kwj]áwă
cao1
cao4
ts‘aw
ts‘aw`
cou1
cou3
sǝw´
ts‘aw
ts‘aw`
sowˀ
ts‘aw
ts‘awʰ
[s]áɥă
[s‑sw]áw
[s‑sw]áwʃ
cao1
cao4
cou3
ts‘aw`
ts‘awʰ
zao4
saw`
cou3
saw`
sawʰ
[sw]áwʃ
sao1
sao4
saw
sou1
sou3
saw
saw
[sw]áw
qiao1
tsɦaw
ts‘iaw
dzaw
ts‘iaw
Mandarin Cantonese MCK OCK
sao4
co3
cou3
sâu3
sog3
zao4
cou3
sâu3
cao3
co3
cou2
ts‘âu2
ts‘og2
sao4
zao4
cou3
sâu2
sog2
zao4
cou3
tsâu3
tsog3
qiao1
sao1
zao3
ciu1
sou1
tiu1
zou2
sâu1
tsâu2
sog1
tsog2
zao3
zou2
tsâu2
tsog2
cao1
zao3
cou3
zou2
tsâu2
tsog2
zao3
zou2
tsâu2
tsog2
cao1
cao4
cou1
cou3
sḙu2
ts‘âu1
ts‘âu3
su2
ts‘og1
ts‘og3
cao1
cao4
cou3
ts‘âu3
zao4
cou3
sâu3
sog3
sao1
sao4
sou1
sou3
sâu1
sog1
qiao1
dz‘âu1
ts‘i̯wäu1