Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
guo1
guo4
guo5
huo4
gwo1
gwo3
kwa
kwaH
[kw]aj
[kw]ajs
go6
gwo1
gwo3
hwa
kwa
ke1
gwo1
khwa
[khw]aj
wo1
zhua1
gwo1
zaa1
zhua1
trwæ
ke1
zhua1
gwo1
gwo6
khwa
trwæ
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
guo1
guo4
guo5
huo4
kuă
kuă`
gwo1
gwo3
kuaă
kuaă`
kwaă
kwaăʰ
[kw]ál
[kw]álʃ
go6
gwo1
gwo3
kuaă
xɦuaă
kwaă
ɣwaă
ke1
gwo1
k‘uaă
k‘waă
[k‑kw]ál
wo1
zhua1
tʂwaă
gwo1
zaa1
zhua1
trwaaă
trwar
ke1
zhua1
gwo1
gwo6
k‘uaă
trwaaă
k‘waă
trwar
Mandarin Cantonese MCK OCK
guo1
guo4
guo5
huo4
gwo1
gwo3
kuâ1
kuâ3
kwâ1
kwâ3
go6
gwo1
gwo3
kuâ1
ɣuâ1
ke1
gwo1
k‘uâ1
k‘wâ1
wo1
zhua1
gwo1
zaa1
zhua1
tˆwa1
ke1
zhua1
gwo1
gwo6
k‘uâ1
tˆwa1