Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
gong1
gung1
kuwng
[k]ong
gong1
zhong1
gung1
kuwng
tsyowng
gung1
rong2
song4
zung6
jowng
zjowngH
[]ong
[z]ongs
rong2
song4
zung6
zjowng
zjowngH
[z]ong
[z]ongs
song1
cung4
zjowng
[z]ong
weng1
weng3
jung1
uwng
song1
zhong1
sung1
zung1
tsyowng
zhong1
zung1
tsyowng
gun3
gwan2
[k]ɨn
gun3
gwan2
kwonX
wjuH
[]unʔ
[k]ɨns
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
gong1
kuŋ
gung1
kǝwŋ
kowŋ
[k]áŋɥ
gong1
zhong1
kuŋ
gung1
kǝwŋ
tʂyawŋ
kowŋ
tɕuawŋ
gung1
rong2
song4
sjuŋ`
zung6
jyawŋ
sɦyawŋ`
juawŋ
zuawŋʰ
[*]-
[*]-ʃ
rong2
song4
sjuŋ`
zung6
sɦyawŋ
sɦyawŋ`
zuawŋ
zuawŋʰ
[*]-
[*]-ʃ
song1
sjuŋ
cung4
sɦyawŋ
zuawŋ
[*]-
weng1
weng3
jung1
ʔǝwŋ
ʔowŋ
song1
zhong1
sung1
zung1
tʂyawŋ
tɕuawŋ
zhong1
zung1
tʂyawŋ
tɕuawŋ
gun3
gwan2
[‑]ǝn
gun3
kunˇ
gwan2
jyă`
kun´
kwǝnˀ
wuăʰ
[]ǝn
[]ǝn
Mandarin Cantonese MCK OCK
gong1
gung1
kung1
kung1
gong1
zhong1
gung1
kung1
tśi̯wong1
gung1
rong2
song4
zung6
i̯wong1
zi̯wong3
z-1
z-3
rong2
song4
zung6
zi̯wong1
zi̯wong3
z-1
z-3
song1
cung4
zi̯wong1
z-1
weng1
weng3
jung1
ˑung1
song1
zhong1
sung1
zung1
tśi̯wong1
zhong1
zung1
tśi̯wong1
gun3
gwan2
-ǝn1??
gun3
gwan2
i̯u̯3
kuǝn2
dǝn3!!
kwǝn2