Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
jing3
ying3
ging2
jing2
kjengX
[kwrj]angʔ
jing3
ging2
gwing2
kjwengX
[wrj]angʔ
heng4
ying3
jeng2
jing2
jengX
[rj]angʔ
jing3
ging2
jengX
kjwengX
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
jing3
ying3
kiŋˇ
ging2
jing2
kiajŋ´
kiajŋˀ
[kwr]àŋă
jing3
ging2
gwing2
kyajŋ´
kwiajŋˀ
[kwr]àŋă
heng4
ying3
iŋˇ
jeng2
jing2
ʔiajŋ´
ʔiajŋˀ
[ʔr]àŋă
jing3
kiŋˇ
ging2
kyajŋ´
ʔiajŋ´
kwiajŋˀ
ʔiajŋˀ
Mandarin Cantonese MCK OCK
jing3
ying3
ging2
jing2
ki̯ɒng2
ki̯ăng2
jing3
ging2
gwing2
ki̯wɒng2
ki̯wăng2
heng4
ying3
jeng2
jing2
ˑi̯ɒng2
ˑi̯ăng2
jing3
ging2
ki̯wɒng2
ˑi̯ɒng2