Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
huang2
wang3
wong4
hwang
[gw]ang
huang2
wong4
hwang
[gw]ang
huang2
wong4
hwang
huang2
wong4
hwang
[w]ang
huang2
wong4
hwang
hwæng
hwængH
[gw]ang
[gwr]aŋ
[gwr]aŋs
huang2
wong4
hwang
[gw]ang
huang2
wong4
hwang
[gw]ang
huang2
kuang4
wong4
hwang
[gw]ang
huang2
wong4
huang2
wong4
hwang
[gw]ang
huang2
wong4
hwæng
huang2
wong4
hwang
huang2
wong4
hwang
[gw]ang
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
huang2
wang3
xwaăŋ´
wong4
xɦwaăŋ
ɣwaăŋ
[ăkw]áŋ
huang2
wong4
xɦwaăŋ
ɣwaăŋ
[ăkw]áŋ
huang2
xwaăŋ´
wong4
xɦwaăŋ
ɣwaăŋ
huang2
xwaăŋ´
wong4
xɦwaăŋ
ɣwaăŋ
[ăkw]áŋ
huang2
xwaăŋ´
wong4
xɦwaajŋ
xɦwaajŋ`
xɦwaăŋ
ɣwarjŋ
ɣwarjŋʰ
ɣwaăŋ
[ăkw]áŋ
[ăkwr]áŋ
[ăkwr]áŋʃ
huang2
wong4
xɦwaăŋ
ɣwaăŋ
[ăkw]áŋ
huang2
xwaăŋ´
wong4
xɦwaăŋ
ɣwaăŋ
[ăkw]áŋ
huang2
kuang4
wong4
xɦwaăŋ
ɣwaăŋ
[ăkw]áŋ
huang2
xwaăŋ´
wong4
huang2
wong4
xɦwaăŋ
ɣwaăŋ
[ăkw]áŋ
huang2
wong4
xɦwaajŋ
ɣwarjŋ
huang2
xwaăŋ´
wong4
xɦwaăŋ
ɣwaăŋ
huang2
xwaăŋ´
wong4
xɦwaăŋ
ɣwaăŋ
[ăkw]áŋ
Mandarin Cantonese MCK OCK
huang2
wang3
wong4
ɣwâng1
g‘wâng1
huang2
wong4
ɣwâng1
g‘wâng1
huang2
wong4
ɣwâng1
huang2
wong4
ɣwâng1
g‘wâng1
huang2
wong4
ɣwâng1
ɣwɒng1
ɣwɒng3
g‘wâng1
g‘wăng1
g‘wăng3
huang2
wong4
ɣwâng1
g‘wâng1
huang2
wong4
ɣwâng1
g‘wâng1
huang2
kuang4
wong4
ɣwâng1
g‘wâng1
huang2
wong4
huang2
wong4
ɣwâng1
g‘wâng1
huang2
wong4
ɣwɒng1
huang2
wong4
ɣwâng1
huang2
wong4
ɣwâng1
g‘wâng1