Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
qian2
cin4
dzen
[dz]en
qian2
cin4
tsje
tsjenX
jian1
jian4
zan4
zhan3
zin1
dzen
tsen
tsjen
tsjenH
[dz]en
[ts]en
[tsj]en
[tsj]ens
jian1
jian3
zin1
zin2
tsjenX
[tsj]enʔ
jian4
zin3
tsjenH
[tsj]ens
jian1
jian3
zin1
tsjen
tsjenH
tsjenX
[tsj]en
[tsj]ens
[tsj]enʔ
jian1
jian3
jian4
zin1
tsjen
tsjenH
[tsj]en
[tsj]ens
jian3
zin2
tsjenX
[tsj]enʔ
jian3
zin2
tsjenX
[tsj]enʔ
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
qian2
ts‘iăn´
cin4
tsɦian
dzɛn
[ăkj]án
qian2
cin4
tsian´
tsȥ
tsianˀ
tsiă
jian1
jian4
zan4
zhan3
tsiăn
zin1
tsian
tsian
tsian`
tsɦian
dzɛn
tsian
tsianʰ
tsɛn
[kj]àn
[kj]ànʃ
[kj]án
[ăkj]án
jian1
jian3
zin1
zin2
tsian´
tsianˀ
[kj]ànă
jian4
tsiăn`
zin3
tsian`
tsianʰ
[kj]ànʃ
jian1
jian3
zin1
tsian
tsian`
tsian´
tsian
tsianʰ
tsianˀ
[kj]àn
[kj]ànă
[kj]ànʃ
jian1
jian3
jian4
tsiăn
tsiăn`
zin1
tsian
tsian`
tsian
tsianʰ
[kj]àn
[kj]ànʃ
jian3
tsiănˇ
zin2
tsian´
tsianˀ
[kj]ànă
jian3
tsiănˇ
zin2
tsian´
tsianˀ
[kj]ànă
Mandarin Cantonese MCK OCK
qian2
cin4
dz‘ien1
dz‘ian1
qian2
cin4
tsiḙ1
tsi̯än2
jian1
jian4
zan4
zhan3
zin1
dz‘ien1
tsien1
tsi̯än1
tsi̯än3
dz‘ian1
tsian1
tsi̯an1
tsi̯an3
jian1
jian3
zin1
zin2
tsi̯än2
tsi̯an2
jian4
zin3
tsi̯än3
tsi̯an3
jian1
jian3
zin1
tsi̯än1
tsi̯än2
tsi̯än3
tsi̯an1
tsi̯an2
tsi̯an3
jian1
jian3
jian4
zin1
tsi̯än1
tsi̯än3
tsi̯an1
tsi̯an3
jian3
zin2
tsi̯än2
tsi̯an2
jian3
zin2
tsi̯än2
tsi̯an2