Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
yan2
jin4
jen
jenH
[(r)j]ens
[j]en
shan1
yan2
jin4
jen
syen
[Hsl(r)j]en
[j]en
yan2
jin4
jen
[j]en
dan4
yan2
yan4
jin4
jen
chan1
cin1
trhjen
[hlrj]en
yan2
jin4
jen
yan2
jin4
jen
jenH
yan2
jin4
jen
[j]en
dian4
xian2
yan4
jin4
jenH
zjen
dan4
daan3
danX
[l]enʔ
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
yan2
iăn´
jin4
ian`
jian
jian
jianʰ
[ăxj]àn
[ăxj]ànʃ
shan1
yan2
iăn´
jin4
jian
ʂian
jian
ɕian
[xj]àn
[ăxj]àn
yan2
iăn´
jin4
jian
jian
[ăxj]àn
dan4
yan2
yan4
iăn´
jin4
jian
jian
chan1
cin1
tr‘ian
tr‘ian
[t‑tr]àn
yan2
jin4
jian
jian
yan2
iăn´
jin4
ian`
jian
jian
jianʰ
yan2
jin4
jian
jian
[ăxj]àn
dian4
xian2
yan4
siăn´
jin4
ian`
sɦian
jianʰ
zian
dan4
tan`
daan3
tɦan´
danˀ
[ăxj]ánă
Mandarin Cantonese MCK OCK
yan2
jin4
i̯än1
i̯än3
zi̯an1
zi̯an3
shan1
yan2
jin4
i̯än1
śi̯än1
si̯an1
zi̯an1
yan2
jin4
i̯än1
zi̯an1
dan4
yan2
yan4
jin4
i̯än1
chan1
cin1
tˆ‘i̯än1
t‘i̯an1
yan2
jin4
i̯än1
yan2
jin4
i̯än1
i̯än3
yan2
jin4
i̯än1
zi̯an1
dian4
xian2
yan4
jin4
i̯än3
zi̯än1
dan4
daan3
d‘ân2
d‘ân2