Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
zhuo1
coek3
zoek3
træwk
[twr]awk
zhuo1
coek3
træwk
[twr]awk
zhao4
zhuo1
zaau6
zoek3
dræwH
zhuo1
coek3
zoek3
træwk
zhuo2
doek3
træwk
zhao4
zaau3
træwH
[twr]awks
zhao4
zaau3
træwH
chuo4
nao4
zhao4
zhuo1
naau6
nræwH
[wr]awks
chao1
chuo4
coek3
tshyak
[thw(r)j]awk
chuo1
diao4
tiao4
zhuo1
zhuo2
coek3
trhæwH
trhæwk
[thwr]awk
[thwr]awks
dao4
dou6
dawH
[d]uks
diao4
deu6
diu6
zaau6
dewH
dewX
nræwk
[dw]ewks
[dw]ewʔ
[wr]awk
diao4
diu6
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
zhuo1
tʂwawˇ
coek3
zoek3
traawk
trarwk
[twr]ákw
zhuo1
coek3
traawk
trarwk
[twr]ákw
zhao4
zhuo1
tʂaw`
zaau6
zoek3
trɦaaw`
drarwʰ
zhuo1
coek3
zoek3
traawk
trarwk
zhuo2
doek3
traawk
trarwk
zhao4
tʂaw`
zaau3
traaw`
trarwʰ
[twr]ákwʃ
zhao4
zaau3
traaw`
trarwʰ
chuo4
nao4
zhao4
zhuo1
naw`
naau6
nraaw`
nrarwʰ
[nwr]ákwʃ
chao1
chuo4
tʂ‘iăwˇ
coek3
tʂ‘iaăk
tɕ‘ɨaăk
[t‑tw]àkw
chuo1
diao4
tiao4
zhuo1
zhuo2
coek3
tr‘aaw`
tr‘aawk
tr‘arwk
tr‘arwʰ
[t‑twr]ákw
[t‑twr]ákwʃ
dao4
taw`
dou6
tɦaw`
dawʰ
[ătw]ə́kwʃ
diao4
tiăw`
deu6
diu6
zaau6
nraawk
tɦiaw`
tɦiaw´
dɛwʰ
dɛwˀ
nrarwk
[nwr]ákw
[ătwj]ákwʃ
[ătwj]áwă
diao4
diu6
Mandarin Cantonese MCK OCK
zhuo1
coek3
zoek3
tˆåk
tŏk1
zhuo1
coek3
tˆåk
tŏk1
zhao4
zhuo1
zaau6
zoek3
dˆ‘au3
zhuo1
coek3
zoek3
tˆåk
zhuo2
doek3
tˆåk
zhao4
zaau3
tˆau3
tŏg3
zhao4
zaau3
tˆau3
chuo4
nao4
zhao4
zhuo1
naau6
ńau3
nŏg3
chao1
chuo4
coek3
tś‘i̯ak
tˆ‘i̯ok1
chuo1
diao4
tiao4
zhuo1
zhuo2
coek3
tˆ‘au3
tˆ‘åk
t‘ŏg3
t‘ŏk1
dao4
dou6
d‘âu3
d‘ôg3
diao4
deu6
diu6
zaau6
d‘ieu2
d‘ieu3
ńåk
d‘iog2
d‘iog3
nŏk1
diao4
diu6