Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
yuan1
jyun1
wenH
[kw]ens
xuan1
yuan1
jyun1
gjwienX
jwien
wen
[gwj]enʔ
[kw]en
[kwj]en
juan1
yuan2
gyun1
wjien
[wj]en
juan4
yuan1
gyun1
gyun3
jwien
[wj]en
juan1
quan3
xuan4
gyun1
jyun6
hwenX
juan4
gyun1
gyun3
kjwienH
kwenH
[w]ens
[wj]ens
juan4
gyun1
gyun3
kwen
kwenH
[kw]en
[kw]ens
xuan1
xuan4
gyun1
hyun1
xwenH
[w]ens
juan1
gyun1
juan1
xuan4
gyun1
jyun5
hwenX
kwen
[kw]en
[w]enʔ
juan1
xuan4
yuan4
gyun1
[]an
gyun1
haa1
syun6
kwen
xuan4
hwenX
kwenX
juan1
gyun1
juan4
xuan4
gyun3
kjwienH
[gwj]ens
juan4
gyun3
kwenH
kwenX
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
yuan1
jyun1
ʔjyan`
ʔwɛnʰ
[ʔwj]ánʃ
xuan1
yuan1
jyun1
kɦjyan´
ʔjyan
ʔjyan
gjwianˀ
ʔjwian
ʔwɛn
[]àn
[ʔwj]àn
[ʔwj]án
juan1
yuan2
yăn´
gyun1
jyan
wjian
[]ànʃ
juan4
yuan1
gyun1
gyun3
ʔjyan
ʔjwian
[ʔwj]àn
juan1
quan3
xuan4
gyun1
jyun6
xɦjyan´
ɣwɛnˀ
juan4
kyăn`
gyun1
gyun3
kjyan`
kjyan`
kjwianʰ
kwɛnʰ
[kwj]ànʃ
[kwj]ánʃ
juan4
gyun1
gyun3
kjyan
kjyan`
kwɛn
kwɛnʰ
[kwj]án
[kwj]ánʃ
xuan1
xuan4
gyun1
hyun1
xjyan`
xwɛnʰ
[xwj]ánʃ
juan1
kyăn
gyun1
juan1
xuan4
gyun1
jyun5
kjyan
xɦjyan´
kwɛn
ɣwɛnˀ
[kwj]án
[ăkwj]ánă
juan1
xuan4
yuan4
gyun1
[‑]an
gyun1
haa1
syun6
kjyan
kwɛn
xuan4
kjyan´
xɦjyan´
kwɛnˀ
ɣwɛnˀ
juan1
gyun1
juan4
xuan4
kiăn`
kyăn`
gyun3
kjyan`
kjwianʰ
[kwj]ànʃ
juan4
kyăn`
gyun3
kjyan`
kjyan´
kwɛnʰ
kwɛnˀ
Mandarin Cantonese MCK OCK
yuan1
jyun1
ˑiwen3
ˑiwan3
xuan1
yuan1
jyun1
g‘i̯wän2
ˑiwen1
ˑi̯wän1
g‘i̯wan2
ˑiwan1
ˑi̯wan1
juan1
yuan2
gyun1
i̯uän1
di̯wan1
juan4
yuan1
gyun1
gyun3
ˑi̯wän1
ˑi̯wan1
juan1
quan3
xuan4
gyun1
jyun6
ɣiwen2
juan4
gyun1
gyun3
kiwen3
ki̯wän3
kiwan3
ki̯wan3
juan4
gyun1
gyun3
kiwen1
kiwen3
kiwan1
kiwan3
xuan1
xuan4
gyun1
hyun1
χiwen3
χiwan3
juan1
gyun1
juan1
xuan4
gyun1
jyun5
kiwen1
ɣiwen2
g‘iwan2
kiwan1
juan1
xuan4
yuan4
gyun1
-ân1??
gyun1
haa1
syun6
kiwen1
xuan4
kiwen2
ɣiwen2
juan1
gyun1
juan4
xuan4
gyun3
ki̯wän3
ki̯wan3
juan4
gyun3
kiwen2
kiwen3