Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
geng1
geng4
geng1
geng4
ang1
gaang1
gang1
gang3
ang1
gaang1
gang1
gang3
kæng
kængH
kæng
kængH
[kr]ang
[kr]angs
[kr]ang
[kr]angs
geng3
gang2
gwaang2
kængX
[kr]angʔ
geng3
ang2
gang2
kængX
[kr]angʔ
geng3
gang2
kæng
kængX
bing3
geng3
gang2
kængX
[kr]angʔ
geng3
gang2
kang2
kængX
geng3
gang2
kængX
[kr]angʔ
geng3
ang2
gang2
ngang2
geng1
jing1
gang1
kæng
geng1
jing1
gang1
kæng
geng3
ying4
ngaang6
ngɛngH
便
bian4
pian2
bin6
pin4
bjien
bjienH
[bj]en
[pj]ens
su1
sou1
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
geng1
geng4
geng1
geng4
kiŋ
kiŋ`
kiŋ
kiŋ`
ang1
gaang1
gang1
gang3
ang1
gaang1
gang1
gang3
kjaajŋ
kjaajŋ`
kjaajŋ
kjaajŋ`
karjŋ
karjŋʰ
karjŋ
karjŋʰ
[kr]áŋ
[kr]áŋʃ
[kr]áŋ
[kr]áŋʃ
geng3
kiŋˇ
gang2
gwaang2
kjaajŋ´
karjŋˀ
[kr]áŋă
geng3
kiŋˇ
ang2
gang2
kjaajŋ´
karjŋˀ
[kr]áŋă
geng3
gang2
kjaajŋ
kjaajŋ´
karjŋ
karjŋˀ
bing3
geng3
gang2
kjaajŋ´
karjŋˀ
[kr]áŋă
geng3
kiŋˇ
gang2
kang2
kjaajŋ´
karjŋˀ
geng3
kiŋˇ
gang2
kjaajŋ´
karjŋˀ
[kr]áŋă
geng3
ang2
gang2
ngang2
geng1
jing1
kiŋ
gang1
kjaajŋ
karjŋ
geng1
jing1
gang1
kjaajŋ
karjŋ
geng3
ying4
iŋ`
ngaang6
ŋjaajŋ`
ŋɛrjŋʰ
便
bian4
pian2
piăn`
p‘iăn´
bin6
pin4
pɦjian
pɦjian`
bjian
bjianʰ
[ăpj]àn
[ăpj]ànʃ
su1
pu
su
sou1
Mandarin Cantonese MCK OCK
geng1
geng4
geng1
geng4
ang1
gaang1
gang1
gang3
ang1
gaang1
gang1
gang3
kɒng1
kɒng3
kɒng1
kɒng3
kăng1
kăng3
kăng1
kăng3
geng3
gang2
gwaang2
kɒng2
kăng2
geng3
ang2
gang2
kɒng2
kăng2
geng3
gang2
kɒng1
kɒng2
bing3
geng3
gang2
kɒng2
kăng2
geng3
gang2
kang2
kɒng2
geng3
gang2
kɒng2
kăng2
geng3
ang2
gang2
ngang2
geng1
jing1
gang1
kɒng1
geng1
jing1
gang1
kɒng1
geng3
ying4
ngaang6
ngɛng3
便
bian4
pian2
bin6
pin4
b‘i̯än1
b‘i̯än3
b‘i̯an1
b‘i̯an3
su1
sou1