Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
wei1
wei2
ngai4
ngjwe
[gw(r)j]aj
wei2
ngai4
wai4
ngwoj
wei2
ngai4
wai4
kjweX
ngwoj
wei2
kjweX
ngjwe
wei2
ngjwe
gui3
gwai2
kjweX
[w(r)j]ajʔ
gui4
gwai6
gjweX
khjweX
[khw(r)j]ajʔ
[kw(r)j]ajʔ
gui3
kjweX
[kw(r)j]ajʔ
gui3
gwai2
kjweH
kjweX
[kw(r)j]ajs
[kw(r)j]ajʔ
cui4
ceoi3
tshjwejH
[tswj]ets
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
wei1
wei2
uj´
ngai4
ŋyj
ŋwiă
[ăxw]àl
wei2
ngai4
wai4
ŋuaj
ŋwǝj
wei2
uj´
ngai4
wai4
kyj´
ŋuaj
kwiăˀ
ŋwǝj
wei2
kyj´
ŋyj
kwiăˀ
ŋwiă
wei2
ŋyj
ŋwiă
gui3
kujˇ
gwai2
kyj´
kwiăˀ
[xw]àlă
gui4
kuj`
gwai6
kɦyj´
k‘yj`
gwiăˀ
k‘wiăˀ
[]àlă
[xw]àlă
gui3
kyj´
kwiăˀ
[xw]àlă
gui3
gwai2
kyj`
kyj´
kwiăʰ
kwiăˀ
[xw]àlă
[xw]àlʃ
cui4
ts‘uj`
ceoi3
ts‘yaj`
ts‘wiajʰ
[k‑kwj]àtʃ
Mandarin Cantonese MCK OCK
wei1
wei2
ngai4
ngwiḙ1
ngwia1
wei2
ngai4
wai4
nguậi1
wei2
ngai4
wai4
kwiḙ2
nguậi1
wei2
kwiḙ2
ngwiḙ1
wei2
ngwiḙ1
gui3
gwai2
kwiḙ2
kwia2
gui4
gwai6
g‘wiḙ2
k‘wiḙ2
g‘wia2
k‘wia2
gui3
kwiḙ2
kwia2
gui3
gwai2
kwiḙ2
kwiḙ3
kwia2
kwia3
cui4
ceoi3
ts‘i̯wäi3
ts‘i̯wad3