Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
quan2
cyun4
dzjwen
[Sdwj]en
quan2
cyun4
tshjwen
quan2
chun1
quan2
cyun4
dzywen
[dwrj]an
quan2
zhuan1
zun1
cyun4
tsrhjwen
tsrwæn
tswin
quan2
cyun4
tshjwen
[Sthwj]en
quan2
cyun4
dzjwen
[Sdwj]en
quan2
cyun4
tshjwen
[Sthwj]en
quan2
cyun4
tshjwen
[Sthwj]en
chuo4
quan2
cyun4
tshjwen
[Sthwj]en
shuan1
saan1
tshjwen
shuan1
saan1
srjwen
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
quan2
ts‘yăn´
cyun4
tsɦyan
dzwian
[ăkwj]àn
quan2
ts‘yăn
cyun4
ts‘yan
ts‘wian
quan2
chun1
quan2
cyun4
ʂɦyan
dʑwian
[ătwj]àn
quan2
zhuan1
zun1
tʂwan
cyun4
tsyn
tʂwaan
tʂ‘waan
*tʂ‘wian
tswin
tʂwarn
quan2
ts‘yăn
cyun4
ts‘yan
ts‘wian
[k‑kwj]àn
quan2
cyun4
tsɦyan
dzwian
[ăkwj]àn
quan2
ts‘yăn
cyun4
ts‘yan
ts‘wian
[k‑kwj]àn
quan2
cyun4
ts‘yan
ts‘wian
[k‑kwj]àn
chuo4
quan2
ts‘yăn
ts‘yăn
cyun4
ts‘yan
ts‘wian
[k‑kwj]àn
shuan1
ʂwan
saan1
ts‘yan
ts‘wian
shuan1
saan1
ʂwaan
*ʂwian
Mandarin Cantonese MCK OCK
quan2
cyun4
dz‘i̯wän1
dz‘i̯wan1
quan2
cyun4
ts‘i̯wän1
quan2
chun1
quan2
cyun4
źi̯wän1
dˆ‘i̯wan1
quan2
zhuan1
zun1
cyun4
tsi̯wĕn1
tṣwan1
tṣ‘i̯wän1
quan2
cyun4
ts‘i̯wän1
ts‘i̯wan1
quan2
cyun4
dz‘i̯wän1
dz‘i̯wan1
quan2
cyun4
ts‘i̯wän1
ts‘i̯wan1
quan2
cyun4
ts‘i̯wän1
ts‘i̯wan1
chuo4
quan2
cyun4
ts‘i̯wän1
ts‘i̯wan1
shuan1
saan1
ts‘i̯wän1
shuan1
saan1
ṣi̯wän1