Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
wan3
yuan4
jyun2
jyun3
jwonX
[wj]anʔ
yuan1
jyun1
jwon
wan
[w]an
[wj]an
yuan1
jin1
jyun1
jwon
won
[]un
[wj]an
yuan4
jyun3
jwon
jwonH
[wj]an
[wj]ans
yu4
yuan1
yuan3
yuan4
yun1
yun3
jyun2
jwonX
[wj]anʔ
wan3
yuan1
jyun1
jyun2
jwon
jwonX
[wj]an
[wj]anʔ
wan3
wun2
wanX
𦙵
wan4
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
wan3
yuan4
jyun2
jyun3
ʔyan´
ʔuanˀ
[ʔw]ànă
yuan1
jyun1
ʔuan
ʔyan
ʔuan
ʔwan
[ʔw]àn
[ʔw]án
yuan1
yăn
jin1
jyun1
ʔun
ʔyan
ʔuan
ʔwǝn
[ʔw]àn
[ʔw]ə́n
yuan4
yăn`
jyun3
ʔyan
ʔyan`
ʔuan
ʔuanʰ
[ʔw]àn
[ʔw]ànʃ
yu4
yuan1
yuan3
yuan4
yun1
yun3
yănˇ
jyun2
ʔyan´
ʔuanˀ
[ʔw]ànă
wan3
yuan1
jyun1
jyun2
ʔyan
ʔyan´
ʔuan
ʔuanˀ
[ʔw]àn
[ʔw]ànă
wan3
wun2
ʔuan´
ʔwanˀ
𦙵
wan4
Mandarin Cantonese MCK OCK
wan3
yuan4
jyun2
jyun3
ˑi̯wɒn2
ˑi̯wăn2
yuan1
jyun1
ˑi̯wɒn1
ˑuân1
ˑi̯wăn1
ˑwân1
yuan1
jin1
jyun1
ˑi̯wɒn1
ˑuǝn1
ˑi̯wăn1
ˑwǝn1
yuan4
jyun3
ˑi̯wɒn1
ˑi̯wɒn3
ˑi̯wăn1
ˑi̯wăn3
yu4
yuan1
yuan3
yuan4
yun1
yun3
jyun2
ˑi̯wɒn2
ˑi̯wăn2
wan3
yuan1
jyun1
jyun2
ˑi̯wɒn1
ˑi̯wɒn2
ˑi̯wăn1
ˑi̯wăn2
wan3
wun2
ˑuân2
𦙵
wan4