Vietnamese Initial

Vietnamese

na    nai    nam    nan    nanh    nao    nài    nào    ná    nách    nái    nán    náo    náy    nây    nã    não    năng    nại    nạm    nạng    nạo    nạp    nải    nấm    nấn    nẩy    nẫy    nậm    nậu   
nem    néo    nêm    nên    nặc    nặn    nẹp    nẻo    nếm    nếp    nết    nề    nể    nện   
nga    ngan    ngang    ngao    nghi    nghiêm    nghiên    nghiêu    nghiền    nghiễm    nghiệm    nghiện    nghiệp    nghiệt    nghèo    nghê    nghênh    nghêu    nghĩ    nghĩa    nghẹo    nghều    nghễ    nghệ    nghị    nghịch    ngo    ngoa    ngoan    ngon    ngoại    ngoạn    ngoắt    ngoẹo    ngu    nguy    nguyên    nguyễn    nguyện    nguyệt    nguây    nguồn    ngàn    ngào    ngán    ngáo    ngâm    ngân    ngã    ngò    ngó    ngói    ngóng    ngô    ngôi    ngôn    ngúng    ngũ    ngơ    ngơn    ngư    ngưng    ngưu    ngưỡng    ngược    ngạc    ngạch    ngại    ngạn    ngạnh    ngạo    ngạt    ngải    ngảnh    ngấn    ngấy    ngẩn    ngẫu    ngập    ngật    ngắc    ngắt    ngọ    ngọc    ngỏ    ngốc    ngồng    ngỗ    ngộ    ngột    ngụ    ngục    ngụm    ngừa    ngữ    ngự    ngựa   
nha    nhai    nham    nhan    nhay    nhen    nheo    nhiên    nhiêu    nhiễm    nhiễu    nhiệt    nho    nhoai    nhong    nhoẻn    nhu    nhung    nhuyễn    nhuần    nhuận    nhuộm    nhà    nhàm    nhàn    nhàu    nhá    nhác    nhách    nhái    nhánh    nháo    nhân    nhã    nhãi    nhãn    nhão    nhè    nhéo    nhép    nhì    nhí    nhích    nhíp    nhíu    nhòng    nhóc    nhóm    nhót    nhông    nhú    nhúm    nhút    nhăm    nhăn    nhăng    nhĩ    nhũng    nhơ    như    nhưng    nhường    nhưỡng    nhược    nhạu    nhản    nhảy    nhấp    nhất    nhẫn    nhậm    nhận    nhập    nhật    nhậu    nhắc    nhắm    nhắt    nhằn    nhẳn    nhặng    nhặt    nhẹ    nhẹm    nhẻm    nhễ    nhện    nhỉ    nhị    nhịp    nhọ    nhọc    nhọn    nhỏ    nhố    nhồng    nhổ    nhộng    nhớ    nhợt    nhụa    nhừ    nhựa   
ni    niêu    niệm    nịnh   
noa    non    nò    nòng    nó    nóc    nói    nô    nôi    nôm    nông    nơi    nọc    nọi    nọng    nỏ    nối    nống    nốt    nồi    nồng    nổi    nỗi    nộ    nội   
nua    nuôi    nùng    nũng    nươm    nương    nược    nứa    nửa    nữa    nữu