Vietnamese Initial

Vietnamese

la    lai    lam    lan    lang    lanh    lao    lau    làn    làu    lá    lác    lái    láp    lâm    lân    lâng    lâu    lã    lãi    lãm    lãng    lãnh    lão    lăm    lăn    lăng    lạ    lạc    lạch    lại    lạm    lạn    lạnh    lạp    lạt    lải    lấm    lấp    lầm    lầu    lầy    lẫm    lẫn    lận    lập    lật    lậu    lắc    lắt    lẵng   
le    len    lèn    lèo    lê    lênh    lêu    lẹ    lẹo    lẻo    lề    lễ    lệ    lệnh   
li    lim    linh    liu    liêm    liên    liêu    liến    liếng    liềm    liễm    liễu    liệm    liệng    liệt    liệu    lí    lĩnh    lị    lịa    lịch   
loan    loe    long    loát    loại    loạn    lóc    lót    lô    lôi    lõi    lơ    lỏn    lỏng    lối    lốp    lồi    lồng    lỗ    lộ    lộc    lộng    lờ    lời    lợi    lợp   
luyến    luyện    luân    luẩn    luận    luật    luống    luột    luỵ    luỹ    lùa    lùm    lùng    lúa    lún    lũ    lũng    lư    lưu    lươn    lương    lướt    lười    lưỡng    lược    lượi    lượng    lượt    lụa    lục    lủi    lứa    lừa    lữ    lự    lựa    lực    lựu