Vietnamese Initial

Vietnamese

ha    han    hanh    hao    hay    hà    hài    hàm    hàn    hàng    hành    hào    hác    hách    hám    hán    háo    hát    hâm    hân    hây    hãi    hãm    hãn    hãnh    hãy    hăm    hạ    hạc    hạch    hại    hạn    hạng    hạnh    hạt    hải    hảng    hấp    hất    hầm    hầu    hận    hậu    hắc    hằn   
hem    hè    hèm    hèo    héo    hét    hẹm    hẹp    hẻo    hến    hết    hề    hệ   
hi    hiu    hiên    hiến    hiếp    hiếu    hiềm    hiền    hiểm    hiển    hiện    hiệp    hiệu    hình    hí    hỉ    hịch   
hoa    hoan    hoang    hong    hoà    hoài    hoàn    hoàng    hoá    hoán    hoáy    hoè    hoé    hoạ    hoạch    hoại    hoạn    hoạt    hoả    hoảng    hoắc    hoẵng    hoặc    hò    hòm    hòng    hóc    hói    hóp    hô    hôi    hôn    hông    hơ    hơi    học    họng    hố    hốc    hối    hống    hốt    hồ    hồi    hồn    hồng    hổ    hổi    hổn    hổng    hỗ    hộ    hội    hộp    hột    hớt    hờ    hời    hờn    hợi    hợp   
hu    hun    hung    huy    huynh    huyên    huyết    huyền    huyện    huyệt    huân    huênh    huý    huých    huấn    huề    huệ    huống    huỳnh    huỷ    hù    hùa    hùng    hú    húc    hũ    hưng    hưu    hương    hươu    hước    hướng    hưởng    hụp    hủ    hủi    hứa    hửng    hữu