Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese MCB
khi
khi
Vietnamese LMC EMC
khi
k‘i
k‘ɨ
Vietnamese MCK
khi
k‘i1