Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese MCB
khai
khoj
Vietnamese LMC EMC
khai
k‘aj
k‘ǝj
Vietnamese MCK
khai
k‘ậi1