Shijing Concordance

Shijing

詩經

43 3 新臺 A
65 1 黍離 A
65 2 黍離 A
65 3 黍離 A
174 4 湛露 A