Shijing Concordance

Shijing

詩經

28 1 燕燕 B
33 1 雄雉 A
121 1 鴇羽 A
136 2 宛丘 A
150 1 蜉蝣 A
154 6 七月 A
156 4 東山 C
181 1 鴻雁 A
215 1 桑扈 A
279 1 豐年 A