Shijing Concordance

Shijing

詩經

164 5 常棣 A
165 1 伐木 C
191 6 節南山 A
196 4 小宛 A
233 2 苕之華 A
235 3 文王 B
236 9 大明 A
252 9 卷阿 A
305 5 殷武 B