Shijing Concordance

Shijing

詩經

39 4 泉水 A
153 1 下泉 A
153 2 下泉 A
153 3 下泉 A
197 8 小弁 A
203 3 大東 氿 A
241 6 皇矣 C
250 3 公劉 A
250 5 公劉 B