Shijing Concordance

Shijing

詩經

45 1 柏舟 B
45 2 柏舟 B
65 1 黍離 D
65 2 黍離 D
65 3 黍離 D
118 1 綢繆 A
131 1 交交黃鳥 C
131 2 交交黃鳥 C
131 3 交交黃鳥 C
178 3 采芑 A
184 2 鶴鳴 A
191 3 節南山 B
193 7 十月之交 B
194 3 雨無正 A
A
196 1 小宛 A
199 3 何人斯 A
200 5 巷伯 B
204 7 四月 A
224 3 菀柳 A
235 1 文王 A
235 7 文王 A
236 6 大明 A
238 4 棫樸 A
239 3 早麓 A
249 1 假樂 祿 B
252 8 卷阿 B
257 1 桑柔 B
258 1 雲漢 A
259 1 崧高 駿 A
264 1 瞻卬 A
264 3 瞻卬 B
275 1 思文 B
282 1 E