Radical

Radical and Strokes

38

 
0
 
2
 
3 𡚮 𡚱 奿
 
4 𡚼 𡚽 𡛗
 
5 𡛟 𡛵 𡛷 妿
 
6 𡜂 𡜊 姿
 
7 𡜱 𡝐
 
8 𡝡 𡝦 𡝩 𡝫 𡞘 娿
 
9 𡞞 𡞟 𡞢 𡞣 𡞥 𡞦 𡞾 婿
 
10 𡟨 𡟬 𡟰 𡠆 媿
 
11 𡠗 𡠚 𡠜 𡠼 𡡉 𡡎
 
12 𡠖 𡡏 𡡐 𡡕 𡡗 嫿
 
13 𡢑 𡢕 𡢖
 
14 𡣔
 
15 𡣪 𡣫 𡣬
 
16 𡤉 嬿
 
17
 
18 𡤙
 
19
 
20 𡤫 𡤬
 
21 𡤯