Radical

Radical and Strokes

167

 
0
 
2
 
3
 
4 𨥏 𨥑 𨥖
 
5 𨥳
 
6 𨦂 𨦃 𨦄
 
7 𨦭 𨧜
 
8 𨧦
 
9 𨨸 𨩪
 
10 𨪉 𨪌 𨪎 𨪐 𨪴
 
11 𨫑 𨫒 𨫓 𨫔 𨫖
 
12 𨬐 𨬖
 
13 𨬕 𨭖
 
14 𨮒 𨮱
 
15 𨮻
 
16 𨯝
 
17
 
18 𨰉
 
19 𨰟 𨰠
 
20
 
21