Radical

Radical and Strokes

149

 
0 𧥛 𧥜
 
2
 
3 𧥣
 
4 𧥮 𧥱 𧥴 𧥺 𧦄
 
5 訿 𧦝 𧦟 𧦦 𧦪 𧦭 𧦮
 
6 詿 𧧒 𧧗 𧧢
 
7 𧧷 𧧸 𧧺 𧧻 𧨀 𧨁 𧨃 𧨍 𧨝
 
8 調 𧨩 𧨫 𧨹
 
9 諿 𧩦 𧩧 𧩪 𧩮 𧩶 𧩼
 
10 𧪘 𧪜 𧪞 𧪠 𧪡 𧪦 𧪨 𧪮
 
11 𧫒 𧫚 𧫝 𧫞 𧫢 𧫣 𧫦
 
12 𧬁 𧬅 𧬇 𧬈 𧬊 𧬌
 
13 𧬨 𧬪 𧬭 𧬮 𧬰
 
14 𧭅 𧭈
 
15 譿 𧭜 𧭣 𧭤 𧭥
 
16 𧭹
 
17
 
18 𧮑 𧮓
 
19
 
20
 
21 𧮢
 
22