MIddle Chinese – Karlgren

Middle Chinese (Karlgren)

MCB OCB
khjijH
khiH
khiH
[khw(r)j]ɨks
[kwrj]ɨk
khiH
khijH
[kh(r)j]ijs
khjijH
khjijH
khjijH
EM LMC EMC OCP
k‘ji`
k‘jiʰ
k‘i`
k‘ɨʰ
k‘i`
k‘ɨʰ
k‘ɨʰ
[x]ə̀k
[x]ə̀kʃ
k‘i`
k‘ɨʰ
k‘i`
k‘i`
k‘iʰ
[x]ə̀jʃ
k‘ji`
k‘jiʰ
k‘ji`
k‘jiʰ
k‘ji`
k‘jiʰ
MCK OCK
k‘i3
k‘i3
k‘i3
ki̯ǝk1
k‘i̯ǝg3
k‘i3
k‘i3
k‘i̯ĕd3
k‘i3
k‘i3
k‘i3